Πολιτική Ποιότητας

Οι Πιστοποιήσεις μας

Διασφάλιση Ποιότητας EN ISO 9001

Είμαστε πιστοποιημένοι από το έτος 2005, με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001.
Με την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 η εταιρεία μας εξασφαλίζει:

 • Πλήρη ικανοποίηση των πελατών της
 • Υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους πελάτες της
 • Συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ανταπόκριση και πλήρη κάλυψη των πελατών της, στις νέες ανάγκες τους
 • Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης προς το προσωπικό της και αξιολόγηση της απόδοσής του

Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Διαθέτουμε πιστοποίηση από το έτος 2013 σύμφωνα με το εξαιρετικά απαιτητικό Πρότυπο ISO 27001 για τη διαχείριση ασφάλειας των πληροφοριών και επιτυγχάνει την πλέον επίσημη διεθνώς αναγνώριση ότι:

 • Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, προστατεύει την ακεραιότητα και εγγυάται τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και στοιχείων που διαχειρίζεται κατά την παροχή των υπηρεσιών της, προς τους πελάτες της
 • Μεριμνά με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για τη συμμόρφωση της λειτουργίας της με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο περί εμπιστευτικής διαχείρισης προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων
 • Αποδεικνύει τη δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας για τη προστασία των δεδομένων των πελατών της, εξασφαλίζοντας την άριστη λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεών της και την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων των έργων που αναλαμβάνει με ειδική μέριμνα στην ασφάλεια των πληροφοριών

Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301

Πιστοποιηθήκαμε με βάση το ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ).
Με την εφαρμογή και πιστοποίηση του ΣΔΕΣ επιτυγχάνεται:

 • Η υποστήριξη των στρατηγικών στόχων
 • H συμβολή στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα
 • H μείωση της νομικής και χρηματοοικονομικής έκθεσης
 • H προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος
 • O αποτελεσματικός και αποδοτικός προληπτικός έλεγχος των κινδύνων

Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ΣΔΚΔ) ISO 37001

Διαθέτουμε πιστοποίηση Πρότυπο ISO 37001:2016 για το Σύστημα κατά της Δωροδοκίας (ABMS). Μέσω της εφαρμογής και πιστοποίησης του ABMS επιτυγχάνεται:

 • Η θέσπιση κανόνων και κατευθύνσεων για την αποτροπή, αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών δωροδοκίας και διαφθοράς
 • Η ενίσχυση της δέσμευσης της εταιρείας για μηδενική ανοχή στην δωροδοκία και τη διαφθορά.
 • Ο καθορισμός των αρχών και του πλαισίου λειτουργίας βάσει του οποίου λαμβάνονται, επεξεργάζονται και διερευνώνται επώνυμες και ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες για παρατυπίες, παραλήψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις.

 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

Διαθέτουμε πιστοποίηση Πρότυπο ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. H συστηματική προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση παρέχει στην ανώτατη Διοίκηση πληροφορίες για τη οικοδόμηση διαχρονικής επιτυχίας και τον εντοπισμό επιλογών για τη συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη με:

 • την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης ή της μείωσης των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 • τη μείωση των πιθανών δυσμενών επιδράσεων των περιβαλλοντικών συνθηκών στην εταιρεία,
 • την υποστήριξη της εταιρείας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής συμμόρφωσης,
 • τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης,
 • τον έλεγχο ή τον επηρεασμό του τρόπου με τον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, διανέμονται, καταναλώνονται και απορρίπτονται αξιοποιώντας την προσέγγιση του κύκλου ζωής που μπορεί να προλαμβάνει την ακούσια μετατόπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε άλλο σημείο του κύκλου ζωής,
 • την επίτευξη χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ωφελημάτων που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων που ενισχύουν τη θέση του Οργανισμού στην αγορά και
 • την γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη