Εγκύκλιοι

DRGs: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Γ2δ/9021 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ Β2α/οικ. 70504/15-10-2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53560/5-6-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΡΙΘΜ. 94064/1-10-2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Δ.Μ.Υ.)

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ4δ/Οικ.5481/00 (ΦΕΚ 458 Β/4-4-2000) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2089 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΚΦΔ, ν.4987/2022, Α΄206) ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Α.1162/2023 (Β΄6129) ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΗΣ ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄3398) ΤΟΥ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Α.1163/2023 (Β΄6137) ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1162 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΚΦΔ, ν.4987/2022, Α206)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7385/9-1-2023 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (Α.Α.Ε.) ΤΟΥ ΕΦΚΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/45897/006/14-6-2017 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4270/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2205/3-11-2021 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15435/913/2020 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/45136/0026/1-6-2017 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΛ 1154/2016 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΩΝ Ν. 4270/2014, Ν. 4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ 1141/2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ32/107/19-02-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2024709/601/0026/8-4-98 (ΦΕΚ 431 Β/7-5-1998) ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.2/74450/ΔΕΠ 24-11-2015 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΠΟΛ 1028/2014 (ΦΕΚ 245 Β/6-2-2014) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΟΛ 1116/23-5-2013 ‘ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1140/2006 ‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ’

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 445/28-1-2013 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3580/2007, ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Υ.)

ΕΓΓΡΑΦΟ 7/2-1-2012 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3580/07, ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Υ.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9849/25-1-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛ 1118/2-8-2010 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, κ.λπ. ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.7.2010

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε57/56/24-11-08 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛ 1140/8-12-2006 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6511/172/06 (ΦΕΚ 237 Β/23-2-2006) ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ.Υ.ΠΕ.)