Κοστολόγηση και DRGs

 

Η επιλογή της Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης είναι κυρίως θέμα ζωτικής σημασίας για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης, αφού η ύπαρξη βραχυχρόνιων αναλυτικών αποτελεσμάτων κατά είδος υπηρεσίας, κέντρο κόστους κ.λπ., παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανομή του κόστους, μπορεί να δημιουργήσει το υπόβαθρο για την καθιέρωση μηχανισμών κινήτρων και διαμορφώνει μία βάση ιστορικών αναλυτικών πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για τους προγραμματισμούς και τις προβλέψεις.

Αναλαμβάνουμε την:

  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος κοστολογικής οργάνωσης και διάρθρωσης των Δ.Μ.Υ. με βάση την διοικητική τους δομή και κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο κέντρο κόστους (ομάδα 9 του π.δ. 146/2003).
  • Εισαγωγή και ανάπτυξη συστήματος κοστολόγησης νοσοκομειακών υπηρεσιών σύμφωνα με το σύστημα των Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων – Diagnosis Related Group (DRGs) σε επίπεδο φορέα κόστους.