Λογιστική Υποστήριξη

Η θέσπιση της Λογιστικής Τυποποίησης και του Λογιστικού Σχεδιασμού στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα της χώρας, με την εφαρμογή των επιμέρους Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων για τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας αλλά και η πρόσφατη ψήφιση του Π.Δ. 54/2018 για την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης από 1/1/2023 αποτελούν τομή και αποφασιστικό βήμα στην λογιστική και κοστολογική οργάνωση καθώς και στον τρόπο λειτουργίας των Φορέων του Δημοσίου Τομέα. Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών στο δημόσιο τομέα αναδεικνύει την αναγκαιότητα προσφυγής σε εξωτερικούς συμβούλους – συνεργάτες, προκειμένου ο θεσμός της Λογιστικής Τυποποίησης να εφαρμοστεί με επιστημονικό και αξιόπιστο τρόπο.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την:

  • Διενέργεια πλήρους απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση του Μητρώου Παγίων.
  • Κατάρτιση Λογιστικού Σχεδίου Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και Δημοσίου Λογιστικού (Λογαριασμοί Τάξεως) προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε φορέα.
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων τέλους Χρήσης με βάση το Λογιστικό Πλαίσιο για τις οντότητες του Δημοσίου Τομέα.
  • Τήρηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής σε συλλειτουργία με το Δημόσιο Λογιστικό, με μηχανογραφικό τρόπο.
  •  Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).
  • Παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση των φορέων για την υποστήριξη του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και την επίλυση προβλημάτων οικονομικής φύσης.