Γνωματεύσεις

Γνωματεύσεις

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 2334 ΕΞ. 13.09.2022 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 2294 ΕΞ. 13.09.2022 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 2631 ΕΞ. 24.11.2021 ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 3201 ΕΞ. 12.01.2021 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 103 ΕΞ. 23.02.2021 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 49 ΕΞ. 19.01.2021 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 3201/2021 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 111 ΕΞ. 20.02.2020 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΥ Φ.Γ.Κ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 115 ΕΞ. 27.03.2018 ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 2241 ΕΞ. 24.10.2016 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Λ.Π.

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 1363 ΕΞ. 23.6.2016 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 585 ΕΞ. 7.4.2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 328 ΕΞ. 29.2.2016 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ REBATE - CLAWBACK

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 1534 ΕΞ. 19.10.2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 15Η ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 1290 ΕΞ. 27.7.2015 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 2102πε ΕΞ. 18.5.2015 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 146/2003 ΑΠΟ ΤΟ ...

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 566 ΕΞ. 18.6.2015 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 402 ΕΞ. 18.6.2015 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ (PSI)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0005/09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 6/318/9.1.2004 ΕΑΝ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η ΟΧΙ

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 26/22.09.2004 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΓΝΩΜ. ΣΛΟΤ 2/314/15.12.2003 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π.Δ. 205/1998

Αρ. ΓΝΩΜ. 292/21.4.1997 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 2355

Νο 253 ΓΝΩΜ. 2243/1995 ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ Ο.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ Γ.Λ.Σ.

Νο 236 ΓΝΩΜ. 2221/1995 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

Νο 142 ΓΝΩΜ. 1948/1993 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ

Νο 171 ΓΝΩΜ. 2083/1993 α) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Νο 130 ΓΝΩΜ. 1876/1993 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ Η ΚΛΑΠΕΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Νο 116 ΓΝΩΜ. 1841/1992 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Νο 89 ΓΝΩΜ. 1675/1991 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Νο 51 ΓΝΩΜ. 1282/1990 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Νο 61 ΓΝΩΜ. 1375/1990 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ