Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Καθώς κάθε σοβαρή δράση ξεκινά από μία αρχική μελέτη, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ειδικό τμήμα, στελεχωμένο με έμπειρους συνεργάτες, οι οποίοι σε συνεργασία με τα στελέχη του οργανισμού συζητούν, σχεδιάζουν και παραδίδουν τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Οι εργασίες οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν αφορούν:

  • Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα της λογιστικής, κοστολογικής και μηχανογραφικής οργάνωσης και λειτουργίας
  • Σχεδιασμός συστημάτων που καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης των Οργανισμών.
  • Εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της υπάρχουσας μηχανογραφικής υποδομής (Hardware – Software) και παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την επιλογή και εγκατάσταση κατάλληλης μηχανογραφικής υποδομής.
  • Ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ.
  • Οργάνωση διαδικασιών αποθήκης Logistics.