Δημόσιο Λογιστικό

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 176022/29-11-2023 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 173165/25-11-2022 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 150345/26-11-2021 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 2/84327/0026/21-11-2019 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 2/47972/0026/15-6-2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 2/100018/0026/30-12-2016 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-02-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ Ν. 4238/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 113/2010

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 2/31585/30-3-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.2/98253/0094/30-12-2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ 2/91118/0026/29-12-2010 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 165472/11-11-2022 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 94772/29-7-2021 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. 2/45897/0026/14-6-2017 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4270/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. 2/3664/ΔΠΓΚ/13-1-2017 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΑΡΙΘ. Δ.Τ.Δ.Β. 1027608ΕΞ2016 (ΦΕΚ Β΄623) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – 2023

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – 2018

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – 2017

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – 2016

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΓ8/28754/27-4-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1676) ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΓ8/28530 (ΦΕΚ Β΄ 1508/2015) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/85/ΕΕ) – ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2/4170/0026/13-1-2012: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΕΚ Β 474) ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ν. 2362-1995 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3871/2010

Ν. 3871-2010 (ΦΕΚ Α 141) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α) ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.Δ. 496-1974 (ΦΕΚ Α 204) ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ