Φ.Ε.Κ. – Νόμοι

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 4623-2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΡΘΡΟ 38 Ν.4461-2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017) ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: N. 3697-2008 (ΦΕΚ 194 Α/25-9-2008) άρθρο 11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: Ν. 3730-2008 (ΦΕΚ 262 Α/23-12-2008) άρθρο 10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008): ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: Ν. 2778-1999 (ΦΕΚ-295 Α/30-12-1999) άρθρο 36 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4865-2021 (ΦΕΚ 238 Α/4-12-2021) ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”

Ν. 4308-2014 (ΦΕΚ 251 Α/24-11-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4281-2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4286-2014 (ΦΕΚ 194 Α/19-9-2014) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ‘ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)

Ν. 4238-2014 (ΦΕΚ 38 Α/17-2-2014) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.), ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4052-2012 (ΦΕΚ 41 Α/1-3-2012) ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ν. 4025-2011 (ΦΕΚ 228 Α/2-11-2011) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3918-2011 (ΦΕΚ 31 Α/02-03-2011) ΔΙΑΡΘΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3871-2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-08-2010) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΑα/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ν. 3867-2010 (ΦΕΚ 128 Α/3-8-2010) ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

N. 3868-2010 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. 3580-2007 (ΦΕΚ 134 Α/18-06-2007) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 3549-2007 (ΦΕΚ 69 Α/20-3-2007 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-145 Α/5-7-07) ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ν. 3329-2005 (ΦΕΚ 81 Α/4-4-2005) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ EΛΤΕ 483/2004 (ΦΕΚ 1589 Β/22-10-2004) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ν. 3172-2003 (ΦΕΚ 197 Α/6-8-2003) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 2992-2002 (ΦΕΚ 54 Α/20-3-2002) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 2955-2001 (ΦΕΚ 256 Α/2-11-2001) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕ.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 2889-2001 (ΦΕΚ 37 Α/2-3-2001) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥ5α/οικ.40927/2001 (ΦΕΚ 1679 Β/17-12-2001) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥ5α/οικ.1197/2001 (ΦΕΚ 1206 Β/17-9-2001) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕ.Σ.Υ.)

ΠΟΛ. 1105/6.5.1999 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

Ν. 2685-1999 (ΦΕΚ 35 Α/18-2-1999) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 2592-1998 (ΦΕΚ 57 A/18-3-1998) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κ.Υ.Α. Υ4α/οικ.1320/98 (ΦΕΚ 99 Β/10-2-1998) ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ν. 2519-1997 (ΦΕΚ 165 Α/21-8-1997) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 2286-1995 (ΦΕΚ 19 A/1-2-1995) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ν. 1965-1991 (ΦΕΚ 146 A/26-9-1991) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ