ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥ5α/οικ.1197/2001 (ΦΕΚ 1206 Β/17-9-2001) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕ.Σ.Υ.)

Διαβάστε σχετικά εδώ