Συμμετοχή με 50% στην εταιρία πληροφορικής “PublicSoft I.K.E.”