ΑΡΙΘ. Δ.Τ.Δ.Β. 1027608ΕΞ2016 (ΦΕΚ Β΄623) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Διαβάστε σχετικά εδώ