ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Τζωρτζ αριθ. 30-32, Τ.Κ. 10682 με ΑΦΜ 999399139, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νομίμως, (εφ’ εξής η «Εταιρεία») ή «εμείς» ή «μας»), τηλ. 210-8310479, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kainotom.gr, με τις ιδιότητές της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ως Εκτελών την Επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 4 (7), (8) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 GDPR, ΕΕ 2016/679 ΕΕ 2016/679, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εν γένει επεξεργασία από αυτήν των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

1. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, που είναι και το υποκείμενο των δεδομένων, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα».

2. Τι είναι η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR) ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και για τους οποίους έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας όταν ενεργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας είτε ως εκτελούντες την επεξεργασία 

Αναλυτικότερα, όταν ενεργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας συλλέγουμε:

Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δίπλωμα οδήγησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ.

Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.

Τραπεζικά στοιχεία και στοιχεία πληρωμών, όπως αριθμό πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, PayPal, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, IBAN.

Άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα χρήστη (username), IP address.  

Ειδικότερα, όταν ενεργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία, συλλέγουμε από τον εκάστοτε Υπεύθυνο Επεξεργασίας (πελάτη μας):

Μισθοδοτικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, αποδοχές, ειδικότητα, ΑΦΜ, και ΑΜΚΑ), με σκοπό τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών και για την υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών στην aade.gr.

Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών όπου περιλαμβάνονται στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ποσό οφειλής, ημερομηνία νοσηλείας, είδος εξέτασης.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας.

4. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν γίνεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία μας ή κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας από εξωτερικούς συνεργάτες μας, παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, τα επεξεργάζονται ως Εκτελούντες την Επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.

Γενικότερα, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Υποβολή προσφοράς: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, για την υποβολή προσφοράς μας για την από μέρους σας αγορά υπηρεσιών και την σύναψη στη συνέχεια σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να ολοκληρωθεί η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μας.

Υλοποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:  Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να υλοποιηθούν οι συμβατικές  υποχρεώσεις μας προς του πελάτες μας.

Συμμόρφωση με ισχύουσα Νομοθεσία: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της Φορολογικής, Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας..

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού χρήστη

Εύρεση Εργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην Εταιρεία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

α) τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, η και της συμβατικής μας σχέσης με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

β) τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται,

γ) τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.),

δ) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – Α.Ε. εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους / δικαστικούς φορείς / αρχές.

Πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Ενδεικτικά, αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:

1) Εταιρείες / Εξωτερικοί Συνεργάτες που συντηρούν τις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών και τα λειτουργικά λογισμικά της Εταιρείας μας

2) Ο προμηθευτής που συντηρεί το λογισμικό οικονομικής διαχείρισης (ERP) της Εταιρείας.

3) Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίους συνάπτετε ασφαλιστήρια συμβόλαια και στις οποίες εμείς μεταβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία σας για το σκοπό της ασφάλισης.

3) Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία μας προμηθευτές ως χρήστες των συστημάτων μας.

5) Άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την πιστοποίηση των συστημάτων ISO, για την επιμόρφωση του προσωπικού, για την συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, για την διαμονή και μετακίνηση στελεχών μας.

6) Εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.

7) Συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότησή μας και στις οποίες εμείς μεταβιβάζουμε τυχόν απαραίτητα στοιχεία σας.

8) Συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι κ.λπ.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεσή σας.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & οι άλλοι εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

α) να τηρούν εχεμύθεια,

β) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς την προηγούμενη έγκριση ή/κι άδεια της Εταιρείας,

γ) να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μέτρα ασφάλειας,

δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (άλλως GDPR).

Ενδέχεται οι εκτελούντες την κατ’ εντολή μας επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται άλλοι εκτελούντες την επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, o υπεύθυνος επεξεργασίας (εμείς) θα πρέπει να έχει δώσει εξουσιοδότηση να χειρίζονται την εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Συνέπεια αυτού είναι ο άλλος εκτελών την επεξεργασία να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα την επεξεργασία, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και να φέρει εις ολόκληρο ευθύνη με τον Εκτελούντα την επεξεργασία.

8. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Όχι, δεν μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ

9. Στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ελλάδος (αλλά εντός ΕΟΧ);

Όχι, δεν μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός Ελλάδος (αλλά εντός ΕΟΧ)

10. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν;

Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα και στα πλαίσια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης, ή των συμβάσεών μας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με Υπευθύνους Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας,  σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Διατηρούμε τα βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία που υποβάλετε μέσω email για εργασία στην Εταιρεία μας για δύο (2) χρόνια, εκτός και εάν μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε την διατήρησή τους για λιγότερο χρονικό διάστημα (το κατώτερο χρονικό όριο που μπορείτε να επιλέξετε είναι έξι μήνες από την υποβολή τους) ή τη διαγραφή τους.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – Α.Ε. δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται και προσαρμόζονται προς τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής μη εξουσιοδοτημένη, τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Δικαίωμα πρόσβασης – Δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες για το εάν γίνεται επεξεργασία δεδομένων και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτή (ποιος, για ποιο σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.)

Δικαίωμα στη διόρθωση – Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.

Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) – Δικαίωμα να ζητείται η διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφ’ όσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη διάταξη νόμου (δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα, ανάκληση συγκατάθεσης, δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία).

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Δικαίωμα αίτησης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, εφόσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη απαγορευτική διάταξη νόμου.

Δικαίωμα να απευθύνεστε και να προσφύγετε ενώπιον της Α.Π.Δ.Π.Χ. για κάθε ζήτημα που άπτεται της αρμοδιότητάς της σε σχέση με την άνω περιγραφείσα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης/συναίνεσης -Μπορείτε να ανακαλέσετε για το μέλλον οποτεδήποτε τη συναίνεση και συγκατάθεση που μας δώσατε για την πιο πάνω επεξεργασία των προσωπικών Δεδομένων σας.

Μπορεί να ασκήσετε τα άνω δικαιώματά σας κατόπιν υποβολής εκ μέρους σας σχετικής έγγραφης αίτησης προς την εταιρεία, η οποία οφείλει να απαντήσει χωρίς επιβάρυνσή σας και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

13. Με ποιο τρόπο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας στην ταχυδρομική διεύθυνση Τζωρτζ αριθ. 30-32, Τ.Κ 10682 τηλ. 210-8310479, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact@kainotom.gr, και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Ειδικότερα :

αν επιθυμείτε την διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση / μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

14. Σε πόσο χρόνο ανταποκρινόμαστε  στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή απαιτεί χρόνο για την εξεύρεση των απαραίτητων στοιχείων για ικανοποίησή του ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αντίστοιχων Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειάζεται  παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

15. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Αιτήματός σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-8310479 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@kainotom.gr.

16. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων / περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα ο νόμος 4624/19, ο Γενικός  Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

18. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας, και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 13-2-2020.