Επιτυχής Επιθεώρηση για τα τρία πρότυπα διαχείρισης ISO της εταιρείας

Η εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας από τον φορέα πιστοποίησης ISONIKE.

Συγκεκριμένα, στις 30/9/2021 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ISONIKE η επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας έκδοσης του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001, του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 27001 και του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301.

Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία χρονιά η υψηλή ωριμότητα των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και η ομαλή λειτουργία του συνόλου των διαδικασιών της. Η Διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες, την ασφάλεια των πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνέχεια και επιδιώκει την διαρκή βελτίωση τους, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και απαιτήσεις.