Τέταρτη κατά σειρά πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το ISO 37001:2016 για το Σύστημα κατά της Δωροδοκίας

Στις 6/7/2021 διενεργήθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση της εταιρείας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. από τον φορέα πιστοποίησης ISONIKE για την πιστοποίηση του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας (ABMS – Anti Bribery Management System) κατά ISO 37001:2016.

Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς επιδεικνύει επαγγελματισμό, δικαιοσύνη και ακεραιότητα σε όλες τις επιχειρηματικές της συναλλαγές και σχέσεις, διασφαλίζοντας μηδενική ανοχή κατά της δωροδοκίας, ώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια και να συνεχίζεται απρόσκοπτα η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της, θέτοντας το πλαίσιο για την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση τυχόν περιστατικών δωροδοκίας και διαφθοράς.

Η πιστοποίηση του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 37001:2016 καθιστά την εταιρεία πρωτοπόρο στον κλάδο της, με την πιστοποίηση αυτή να αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία ήδη εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO22301:2019, Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 και Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Για να δείτε την πιστοποίηση της εταιρείας για το Σύστημα κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 37001:2016 πατήστε εδώ https://kainotom.gr/about-the-company/quality-policy/