Επιθεωρήσεις Συστημάτων ISO της Εταιρείας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επαναπιστοποίηση του Συστήματος ISO 9001:2008 και με επέκταση του πεδίου πιστοποίησης στο αντικείμενο δραστηριότητας ‘Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, συμβουλευτικής επί οικονομικών θεμάτων και επεξεργασίας δεδομένων – περιλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων – για τον οικονομικό έλεγχο λογαριασμών νοσηλειών των παρόχων υπηρεσιών υγείας’.

Επίσης, διενεργήθηκε επιτυχώς η ετήσια επιθεώρηση του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 27001, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του, με βάση την νέα έκδοση του προτύπου 27001:2013.