Ετήσια Επιθεώρηση Συστημάτων ISO

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης της εταιρείας, από τον Φορέα Πιστοποίησης ISOQAR.

Συγκεκριμένα επιθεωρήθηκαν:

  • Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για το πεδίο εφαρμογής «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, συμβουλευτικής επί οικονομικών θεμάτων και επεξεργασία δεδομένων – περιλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων – για τον οικονομικό έλεγχο λογαριασμών νοσηλειών των παρόχων υπηρεσιών υγείας»
  • Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 για το ίδιο πεδίο εφαρμογής

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει την στόχευση της εταιρείας, στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες της και της Ασφάλειας Πληροφοριών, για την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.