Εισδοχή της εταιρείας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στο Σ.Ε.Σ.Μ.Α.

Η εταιρεία είναι πλέον τακτικό μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).

Λίγα Λόγια για το ΣΕΣΜΑ

Ο Σύνδεσμος έχει ως μέλη 49 συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν άνω του 85% του κύκλου εργασιών της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 2.500 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας και με ιδιαίτερο δυναμισμό. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται οι μεγάλες Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Αποστολή του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση της Συμβουλευτικής Αγοράς, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας μέσω αυτής της συνεργασίας προσδοκά να συνεισφέρει θετικά στην ευόδωση των στόχων του Συνδέσμου, στις προσπάθειες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα, στην περαιτέρω ανάπτυξη της συλλογικής λειτουργίας και γενικότερα στην προαγωγή της εικόνας του επαγγελματία συμβούλου στην εγχώρια αγορά.