Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)

Στις 25/05/2018, τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός GDPR (General Data Protection Regulation) – «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Η εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη τη βαρύνουσα σημασία του νέου Κανονισμού και τις αλλαγές που επέρχονται στο τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων συμμετείχε στο σεμινάριο με θέμα «GDPR Auditing» που διοργανώθηκε από την AQS Ltd Σύμβουλοι Επιχειρήσεων στις 9 Μαρτίου 2018 στο Hotel Divani Acropolis. Στελέχη της εταιρείας από το Τμήμα Πληροφορικής, Υποστήριξης Πελατών, Διοικητικής Υποστήριξης και το Λογιστήριο είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σχετικά με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού, εμβαθύνοντας στον Τομέα της Υγείας, στον οποίο έχουμε συλλογή και επεξεργασία «ευαίσθητων δεδομένων».

Αποτελεί πεποίθηση μας ότι ο νέος Κανονισμός αποτελεί ένα νέο και αναγκαίο συνάμα βήμα προόδου, για την επαναπλαισίωση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, αλλά και της καθημερινότητας όλων μας για την προάσπιση του κεκτημένου διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων.