Επιθεώρηση Συστημάτων ISO της εταιρίας

Στις 15/09/2016 διεξήχθη και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης της εταιρείας, από τον Φορέα Πιστοποίησης ISOQAR.

Στα πλαίσια της επιθεώρησης, επιθεωρήθηκε:

  • Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 &
  • Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008

Τα πεδία εφαρμογής των δυο συστημάτων αφορούν ‘Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, συμβουλευτικής επί οικονομικών θεμάτων, και επεξεργασίας δεδομένων – περιλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων – για τον οικονομικό έλεγχο λογαριασμών νοσηλειών των παρόχων υπηρεσιών υγείας’.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει την στόχευση της εταιρείας, στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες της και της Ασφάλειας Πληροφοριών, για την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.