Επιθεώρηση Συστημάτων ISO της εταιρείας

Στις 18/9/2017 διενεργήθηκε με επιτυχία η καθιερωμένη ετήσια επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρείας από τον φορέα πιστοποίησης ISOQAR. 

Πιο συγκεκριμένα, επιθεωρήθηκε το Σύστημα  Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας έκδοσης του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2015, για το πεδίο εφαρμογής «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, συμβουλευτικής επί οικονομικών θεμάτων και επεξεργασία δεδομένων – περιλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων – για τον οικονομικό έλεγχο λογαριασμών νοσηλειών των παρόχων υπηρεσιών υγείας» και επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία χρονιά η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας.

Επίσης, η επιθεώρηση πιστοποίησε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών της εταιρείας καλύπτει με επιτυχία όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013 για το ίδιο πεδίο εφαρμογής. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που χειρίζεται, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων των πελατών και του προσωπικού της, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και απαιτήσεις.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στοχεύει διαρκώς στη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας με τη Διασφάλισης της Ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες της καθώς και της Ασφάλειας των Πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων πελατών και προσωπικού της, με σκοπό την πλήρη ικανοποίησή τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.