Νέα Χρηματοοικονομική Ανάλυση (2012-2016) ICAP GROUP «Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» – Μάρτιος 2018

Δημοσιεύθηκε το ανανεωμένο τεύχος της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης της ICAP με αντικείμενο την ανάλυση και διερεύνηση της εγχώριας αγοράς των συμβούλων επιχειρήσεων, με ενσωματωμένα τα στοιχεία των πρόσφατα Δημοσιευμένων Ισολογισμών του 2016 (Μάρτιος 2018).


Μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και συμμετείχαν στην έρευνα (συνολικά 51), η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. κατατάσσεται στις εξής θέσεις:

  • 32η βάσει μικτών κερδών
  • 21η βάσει καθαρών κερδών
  • 25η βάσει κερδών EBITDA
  • 33η βάσει Ενεργητικού
  • 24η βάσει Ιδίων Κεφαλαίων