ΑΠΟΦΑΣΗ 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε σχετικά εδώ