Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας

Έναρξη δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών λογιστικού σχεδιασμού σε οντότητες του Δημοσίου Τομέα