ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6511/172/06 (ΦΕΚ 237 Β/23-2-2006) ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ)

Διαβάστε σχετικά εδώ