Επιθεώρηση Συστημάτων ISO της εταιρείας

Στις 21/9/2017 διενεργήθηκε με επιτυχία η ετήσια επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρείας από τον φορέα πιστοποίησης ISOQAR, διαπιστευμένο από τον Βρετανικό UKAS.

Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2015, για το πεδίο εφαρμογής «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης, συμβουλευτικής επί οικονομικών θεμάτων και επεξεργασία δεδομένων – περιλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων – για τον οικονομικό έλεγχο λογαριασμών νοσηλειών των παρόχων υπηρεσιών υγείας» και επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας.

Επίσης, η αξιολόγηση πιστοποίησε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών της εταιρείας καλύπτει με επιτυχία όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013 για το ίδιο πεδίο εφαρμογής. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που χειρίζεται, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επενδύοντας συστηματικά στις υποδομές της καθώς και στην οργάνωση και στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού της.

Οι πιστοποιήσεις αυτές αποδεικνύουν εμπράκτως την στόχευση της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. στη διαρκή βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας στους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες της καθώς και της Ασφάλειας των Πληροφοριών που χειρίζεται, με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.