01/11/2013: Πιστοποίηση ISO 27001:2005

Πιστοποίηση ISO 27001:2005 στην ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.